Rijk en regio investeren 10 miljoen in de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland

14 juli 2020

Rijk en de regio Kop van Noord-Holland willen de kwaliteit van leren, werken en leven in de Kop verbeteren. Hiervoor is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland richt zich op de versterking van kennis en talent, maritieme innovatie en het benutten van de kansen van de waterstofeconomie. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, gaat de regio van start met de uitvoering.

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Kop van Noord-Holland om uit te werken tot een Regio Deal. Er waren in totaal 14 voorstellen ingediend. De Kop van Noord-Holland is op een aantal punten kwetsbaar zoals door verwachte krimp van de (beroeps)bevolking. En ook door een eenzijdige economie die zich vooral richt op de publieke sector, maritieme bedrijvigheid en toerisme. Bovendien kent de regio een grote opgave op het gebied van de (toekomstige) energievoorziening.
De komende jaren wordt er meer geïnvesteerd in opleidingsmogelijkheden, maritieme innovatie en waterstofeconomie. Rijk en regio willen hiermee mensen stimuleren om in de technische en maritieme sector in de regio aan de slag te gaan. En hier een opleiding voor te volgen. Er wordt ook geïnvesteerd in innovaties zoals de ontwikkeling van maritieme drones. Daarnaast zet de Regio Deal in op een toekomstbestendige positie van de Kop van Noord-Holland bij de energietransitie. Onder andere door (versnelde) uitvoering van (innovatieve) projecten die bijdragen aan de waterstofeconomie. Zoals de mogelijke productie van blauwe waterstof.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Beide dragen hier financieel in bij: het Rijk stelt 5 miljoen euro beschikbaar. De Provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder leggen gezamenlijk ook 5 miljoen euro in. Daarmee is de begroting van 10 miljoen euro voor de deal rond.
Zita Pels, gedeputeerde provincie Noord-Holland: ‘We zijn blij dat we de Regio Deal kunnen uitvoeren. Met deze deal kunnen we - in samenwerking met de ministeries, de gemeenten en bedrijven in de Kop - bijdragen aan de bredere welvaart voor de inwoners in de Kop van Noord-Hollland en perspectief bieden voor maritieme innovaties. De maritieme drones zijn een prachtig voorbeeld van zo’n innovatie. Ook kunnen we stappen zetten voor maatwerk voor technisch maritiem onderwijs en opleidingen én voor de waterstofeconomie.’

Kees Visser, wethouder gemeente Den Helder: ‘We willen dat meer mensen kiezen voor vooral de technische en maritieme sector. Daar is grote vraag naar in de regio. Om dat te bereiken investeren we in kennis, waterstofeconomie, werkgelegenheid én innovaties. Zo bouwen we verder aan een toekomstbestendige regio waar mensen graag willen leren, werken en wonen.’
Partners
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Defensie, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en het regionale samenwerkingsverband De Kop Werkt! is deze deal tot stand gekomen. Vanwege de verbondenheid van de marine bij de ontwikkelingen in de regio, zijn ook de Koninklijke Marine en het Rijksvastgoedbedrijf actief betrokken bij de totstandkoming van deze Deal.


Regio Deals
Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en14 regio’s hebben de afgelopen maanden plannen gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van thema’s in de deals. Deze Regio Deals versterken bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.


De Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland kunt u lezen op www.denhelder.nl/regiodeal.

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN