Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Informatie over de acties en de algemene regels

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de desbetreffende acties die worden georganiseerd door Stichting Top van Holland te Den Helder via de kanalen behorende bij www.denhelder.online

Deelname aan de acties

 • Deelname aan de acties is vrijwillig en kosteloos.
 • Deelname aan de acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar en ouder.
 • Er geldt een eenmalige deelname per persoon.
 • Deelname vindt plaats wanneer je op social media van Stichting Top van Holland hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld op www.denhelder.online.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 • Medewerkers van Stichting Top van Holland zijn uitgesloten van deelname aan de acties.
 • Stichting Top van Holland behoudt zich het recht om deelnames die haar fraudeleus voorkomen uit te sluiten.
 • Stichting Top van Holland is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

De prijs bij de winactie

 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 • De winnaar stemt er bij het aanvaarden van de prijs in toe dat aanvaarding geheel voor zijn/haar eigen risico en verantwoording is.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet persoonlijk op de hoogte gesteld.

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie krijgt bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Stichting Top van Holland is gerechtigd schriftelijke verificatie van de woonplaats en de leeftijd van de eventuele winnaar te eisen voordat de hoofdprijs wordt toegekend.
 • Stichting Top van Holland is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen 48 uur na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen, tenzij er door Stichting Top van Holland in de winnaarsmail is aangegeven dat de organisatie zelf contact opneemt met de winnaar.
 • Wanneer de organisatie zelf contact opneemt met de winnaar en deze niet binnen twee weken reageert, wordt er een nieuwe winnaar gekozen. 
 • Stichting Top van Holland is niet verantwoordelijk voor problemen met netwerken, computer hardware of – software of uitval van enigerlei aard waardoor deelname beperkt of vertraagd wordt of informatie verloren raakt.
 • Alle beslissingen die door Stichting Top van Holland worden genomen met betrekking tot de acties zijn definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Persoonsgegevens

 • Alle persoonsgegevens die door middel van deze acties worden verkregen zullen vertrouwelijk door Stichting Top van Holland en/of door haar onderaannemers worden behandeld in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Citymarketing Den Helder nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Stichting Top van Holland privacy policy is hier te vinden en is van toepassing op de bewerking van persoonsgegevens.

Vragen

Vragen of opmerkingen of eventuele klachten over de acties kunnen worden gestuurd naar info@citymarketingdenhelder.nl

Slotbepalingen

Stichting Top van Holland behoudt zich het recht om de actievoorwaarden, de prijzen, de definities of andere informatie aan te passen of de actie te annuleren, zulks op enigerlei moment tijdens de actie en zonder daarbij enige vorm van aankondiging in acht te hoeven nemen. De Nederlandse Gedragscode voor promotionele kansspelen is van toepassing op deze acties. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing